0. Definicions

A l’efecte de la interpretació les presents Condicions d’Ús, els següents termes tenen el significat que tot seguit se’ls atribueix:

Pàgina web: conjunt de pàgines electròniques albergades sota el domini “axialentrenament.cat “.

Usuari: Tota persona física o jurídica que visiti la pàgina web propietat d’AXIAL ENTRENAMENT.

Avís Legal: les presents condicions.

Serveis: els serveis oferts i prestats per AXIAL ENTRENAMENT.

1. Dades identificatives del Responsable

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informem que el principal prestador de serveis de la pàgina web i titular de la mateixa és XAVIER RECUERO RIBÉ (endavant “AXIAL ENTRENAMENT”), amb NIF 38120666Y i domicili social a Tiana (Barcelona, ​​Espanya), carrer Bòbila Jordana, casa 14B, 08391.

Per comunicar-se de manera directa podrà dirigir-se a l’adreça de correu electrònic info@axialentrenament.cat.

2. Objecte

El present Avís Legal estableix les condicions d’ús de la pàgina. L’ús de la mateixa li atribueix la condició d’Usuari, la qual cosa implica la seva adhesió i compromís de compliment de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest Avís Legal en la versió publicada en el moment en què s’accedeixi a aquesta.

AXIAL ENTRENAMENT es reserva el dret a modificar, en tot o en part, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís les condicions d’ús de la pàgina, i produiran efectes des del mateix moment de la publicació. Les condicions d’ús vigents seran les que es trobin publicades en cada moment en aquest Avís Legal. Serà exclusiva responsabilitat de cada usuari consultar regularment el seu contingut per conèixer la versió actualitzada de la mateixa. AXIAL ENTRENAMENT podrà modificar unilateralment els termes i condicions d’ús d’aquesta pàgina mitjançant la seva publicació en aquest Avís Legal.

3. Navegació, instal·lació i ús

La pàgina web només pot ser utilitzada correctament si es compleixen les especificacions tècniques per les quals ha estat dissenyada. L’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva de l’Usuari, que haurà de fer un ús lícit de la mateixa i els seus serveis d’acord a el present Avís Legal i a la legalitat vigent. AXIAL ENTRENAMENT no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús o instal·lació inadequats de la pàgina web.

En tot cas, queden prohibides les següents accions:

– Utilitzar la pàgina web i/o els seus continguts amb fins o efectes il·lícits, il·legals, contraris al que estableix el present Avís Legal, a la bona fe i a l’ordre públic, lesius dels drets i interessos d’AXIAL ENTRENAMENT o de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o sobrecarregar la pàgina web i/o qualsevol aplicació o impedir la normal utilització o gaudi de la mateixa (expressament es prohibeix utilitzar mecanismes, programari o scripts en relació amb la utilització de la pàgina web i el copiat mitjançant tecnologies de cercadors).

– Fer un ús no autoritzat o fraudulent de la pàgina web i accedir o intentar accedir a recursos restringits de la mateixa.

– Provocar danys en la pàgina web, o en els sistemes d’AXIAL ENTRENAMENT o de tercers.

– Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts de la pàgina web i/o de qualsevol aplicació, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això estigui legalment permès.

– Transmetre qualsevol tipus de dades a la pàgina web que atemptin contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delictiu en virtut de el Codi Penal vigent.

L’Usuari que realitzi aquestes accions o qualssevol altres que puguin perjudicar els drets d’AXIAL ENTRENAMENT o de tercers respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

4. Responsabilitat

AXIAL ENTRENAMENT no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a la pàgina web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. La pàgina web es posa a disposició en l’estat en què està i quan estigui disponible, sense garanties de cap tipus. AXIAL ENTRENAMENT no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer mentre l’Usuari navega per la pàgina web. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què pugui accedir-se a través de la pàgina web estigui lliure d’error. L’ús de la pàgina web es realitza a exclusiu risc de l’Usuari.

Ni AXIAL ENTRENAMENT ni cap altra part implicada en la creació, producció o desenvolupament de la pàgina web seran responsables per cap mena de dany o perjudici, directe o indirecte o de qualsevol altra classe, que hagués estat ocasionat pel accés, ús o examen de la pàgina web o com a conseqüència de la transferència que l’usuari pogués realitzar als seus equips, de qualsevol arxiu, dada, text, imatge, vídeo i / o àudio, continguts en les mateixes , que inclogui – sense limitació- pèrdua d’ingressos o de guanys anticipades, pèrdua de bona reputació comercial, vendes perdudes, dades perdudes, ni cap altre dany o pèrdua que resulti d’equivocacions, omissions, interrupcions, arxius esborrats, errors, defectes, virus , demores en l’operació o transmissió, o qualsevol error de funcionament, errors en les comunicacions, robatori, destrucció o accés no autoritzat als registres, programes o serveis d’AXIAL ENTRENAMENT.

Igualment, AXIAL ENTRENAMENT no assumirà cap responsabilitat pels danys o pèrdues que es puguin patir com a conseqüència de successos que no haguessin pogut preveure, o que prevists fossin inevitables, bé per cas fortuït o força major.

5. Informació i continguts

La informació que apareix a la pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització. AXIAL ENTRENAMENT no es fa responsable de l’actualitat i idoneïtat de les informacions contingudes en la mateixa.

AXIAL ENTRENAMENT realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en les informacions que poguessin aparèixer en la pàgina web. AXIAL ENTRENAMENT no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en la pàgina web.

AXIAL ENTRENAMENT es reserva la facultat d’efectuar quantes actualitzacions, canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

6. Secret i seguretat de la informació

AXIAL ENTRENAMENT es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

No obstant això, pel fet que AXIAL ENTRENAMENT no pot garantir la inexpugnabilitat de internet ni l’absència total de hackers o d’altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del Tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del Tractament, qui es compromet a informar-ne i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

7. Política de Enllaços

S’informa que la pàgina web posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca a la pàgina web té per objecte facilitar als Usuaris la recerca i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per la visita dels mateixos.

AXIAL ENTRENAMENT no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i / o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

AXIAL ENTRENAMENT en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material que en els referits llocs enllaçats.

AXIAL ENTRENAMENT no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per AXIAL ENTRENAMENT i que siguin enllaçats a la pàgina web.

L’usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, a la pàgina web d’AXIAL ENTRENAMENT haurà de saber que:

• No es permet la reproducció -total o parcialment- de cap dels continguts i / o serveis de la pàgina web sense autorització expressa d’AXIAL ENTRENAMENT. No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la pàgina web d’AXIAL ENTRENAMENT ni sobre els seus continguts i / o serveis.

• A excepció de l’hipervincle, la pàgina web en què s’estableixi dit hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat autorització expressa d’AXIAL ENTRENAMENT.

• L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre AXIAL ENTRENAMENT i el titular de la pàgina web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació d’AXIAL ENTRENAMENT dels continguts, serveis i / o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

8. Propietat intel·lectual i industrial

AXIAL ENTRENAMENT per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, continguts protegits com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’AXIAL ENTRENAMENT.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial d’AXIAL ENTRENAMENT. Podrà visualitzar els elements de la pàgina web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la pàgina web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts de la pàgina web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar immediatament a AXIAL ENTRENAMENT a través de les dades de contacte de l’apartat de Dades identificatives del Responsable d’aquest Avís Legal.

AXIAL ENTRENAMENT es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin aquests drets de propietat intel·lectual i industrial.

9. Política de privacitat

En compliment del que estableix l'(UE) Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la (ES) Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals comunicades durant la navegació i ús d’aquesta pàgina web, així com aquells altres que ens faciliti com a Usuari, seran tractades d’acord amb els requisits establerts en les esmentades normes jurídiques.

Pot consultar tota la nostra política de privacitat de forma extensa i detallada en el següent enllaç.

Per a més informació en general i / o sobre l’exercici dels drets en matèria de protecció de dades personals – dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del seu tractament, de portabilitat i el dret a revocar el consentiment prestat pel que fa al seu tractament – l’Usuari podrà remetre correu electrònic a info@axialentrenament.cat, aportant la documentació que acrediti la seva identitat i / o degudament signat mitjançant certificat digital i indicant l’objecte de la seva petició i justificació; o bé dirigir-se, en els mateixos termes, per correu postal a AXIAL ENTRENAMENT, carrer Bòbila Jordana, casa 14B, 08391 – Tiana (Barcelona, Espanya).

En cas que l’Usuari entengui que no s’ha atès adequadament a l’exercici dels seus drets o consideri que les seves dades no són tractades correctament, podrà dirigir les seves reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es.

10. Avís de seguretat

Els atacs i altres actuacions fraudulentes de robatori, suplantació de la identitat i ús fraudulent del correu electrònic són circumstàncies que s’han de valorar i prendre les precaucions oportunes.

En les relacions que l’Usuari mantingui o pretengui mantenir amb AXIAL ENTRENAMENT, preguem tingui en compte els següents consells:

• AXIAL ENTRENAMENT només efectuarà comunicacions a través de correus electrònics amb format “…@axialentrenament.cat”. Desconfiï d’aquella que arribi des d’un altre domini diferent a l’indicat.

• AXIAL ENTRENAMENT mai li sol·licitarà l’Usuari, ni per telèfon ni per correu electrònic, la seva clau personal d’accés a les seves àrees privades. Recordeu que l’accés o cessió per part de l’Usuari de les seves dades confidencials a terceres persones és de la seva responsabilitat exclusiva.

• Desconfieu de qualsevol petició d’informació personal si no es correspon amb els serveis demandats i / o sigui efectuada per persones que desconeix i / o no té tracte algun amb elles. En qualsevol cas, verifiqui-ho contactant directament amb AXIAL ENTRENAMENT per comprovar així l’autenticitat de la petició.

• Només accedeixi als serveis d’AXIAL ENTRENAMENT des d’enllaços i / o accessos segurs i de la seva absoluta confiança.

• En cas de dubte sobre l’autenticitat de qualsevol missatge o comunicació que rebi en nom d’AXIAL ENTRENAMENT, l’Usuari podrà contactar amb AXIAL ENTRENAMENT a l’adreça de correu electrònic, info@axialentrenament.cat.

11. Legislació aplicable i jurisdicció competent

L’ús de la pàgina web, i les conseqüències jurídiques que es puguin derivar d’aquest, es regiran i interpretaran d’acord al contingut del present Avís Legal i, tant aquest com tot allò que no estigui expressament regulat en el mateix, es regirà i interpretarà d’acord amb la legislació espanyola que sigui aplicable.

La relació entre l’Usuari i AXIAL ENTRENAMENT es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Darrera modificació: 1 d’Abril de 2021.